Arbetsmiljö

En sund balanserad arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt är en viktig faktor för att förhindra ohälsoutveckling på arbetsplatsen.

Inte minst också kan man utläsa framgångseffekter hos de företag som systematiskt jobbar aktivt inom arbetsmiljöområdet.

Utifrån sammanställning av hälsokontrollerna kan vi utläsa status utifrån arbetsmiljöaspekterna och härigenom vägleda vad företaget bör åtgärda. Det kan handla om ergonomisk bedömning, hantering av stress men även rena fysiska miljöfrågor som kräver mätmetodik som exempelvis luft och buller.